ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΖΕΤΑ ΤΟΥΡΣ Ε.Π.Ε.

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: JETATOURS

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΝΙΚΗΣ 54 - Τ.Κ. 105 58

Α.Φ.Μ. 095022420

Δ.Ο.Υ. Δ' ΑΘΗΝΩΝ

ΜΗΤΕ: 0206Ε60000479300